Všeobecné obchodné podmienky:

(ďalej len „VOP“ v príslušných gramatických tvaroch)

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa (spotrebiteľa) a (predávajúceho) firmy Mária Šimonová, so sídlom: Jakubovany 105, 083 01 Sabinov, IČO: 40291758, IČ DPH: SK1070742112, zapísanej v Živnostenskom registri 708-16095 zo dňa 27.03.2003 (ďalej len „firma Mária Šimonová“ v príslušných gramatických tvaroch) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.btsimon.sk.


2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP nasledovný význam:
2.2. E-Shop:

E-Shop je internetový obchod firmy Mária Šimonová umiestnený na internetovej stránke www.btsimon.sk umožňujúci objednávanie tovaru ponúkaného firmou Mária Šimonová na uvedených stránkach a ich následný nákup.
2.3. Registrácia:

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o objednávateľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu objednávateľa. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).
2.4. Objednávateľ:

Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s firmou Mária Šimonová kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú elektronickú objednávku a doručila ju firme Mária Šimonová. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo iný poverený zástupca.
2.5. Oprávnená osoba:

Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený.
2.6. Objednávkový formulár:

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru , cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania prípadne ďalšie podmienky.
2.7. Aktuálna ponuka tovaru:

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.btsimon.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, veľkosť, farba, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.btsimon.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom je najmä bytový textil, keramika a iné dekorácie.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej firma Mária Šimonová dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 2.6. VOP a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany firmy Mária Šimonová, ktoré prijatie sa uskutočňuje prostredníctvom potvrdenia objednávky zo strany firmy Mária Šimonová formou e-mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v elektronickej objednávke podľa bodu 2.6. VOP .
3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka):

Návrhom na uzavretie zmluvy je elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 2.6. VOP adresovaná firme Mária Šimonová. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.btsimon.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Objednávka obsahuje tiež:
a/ vyhlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami,
b/vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c/ udelenie bezvýhradného súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely firmy Mária Šimonová,
d/ vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
a/ odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany firmy Mária Šimonová,
b/ márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy:

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie firmy Mária Šimonová spísané vo forme e-mailovej správy adresované objednávateľovi, v ktorom firma Mária Šimonová potvrdzuje, že návrh objednávateľa na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť firmy Mária Šimonová sa považuje za neprijatie návrhu.
3.6. Objednávateľ nepristúpi k uzavretie kúpnej zmluvy len vo výnimočnom prípade. Firma Mária Šimonová je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky bez uvedenia dôvodu /nečinnosťou, t.j. ak nereaguje na objednávku do 5 dní odo dňa jej doručenia.
3.7. Okamih uzavretia Kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok firmy Mária Šimonová dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
3.8. Zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy:

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a firmy Mária Šimonová. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je firma Mária Šimonová povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany firmy Mária Šimonová. Kúpna cena vždy zahŕňa aj DPH a je uvedená v mene Euro.
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu/predajne/prevádzky firmy Mária Šimonová do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré si objednávateľ zvolil.
4.3. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu firme Mária Šimonová, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
a/ dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, teda platba spoločnosti Slovenská pošta, a.s. („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,

b/ osobný odber – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, teda platba zodpovednému pracovníkovi firmy Mária Šimonová.
4.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny do pokladne firmy Mária Šimonová uvedený v potvrdení prijatia objednávky.

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
5.1. Dodacia lehota, v ktorej je firma Mária Šimonová povinná dodať objednávateľovi tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa firma Mária Šimonová dodať tovar objednávateľovi v najneskôr lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky, ak VOP alebo potvrdenie prijatia objednávky neustanovujú inak.
5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je objednávateľovi poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

6. MIESTO DODANIA
6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a firma Mária Šimonová ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže objednávateľ vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania obsahom elektronickej objednávky podľa bodu 2.6. VOP .
7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
a/ Preprava spoločnosťou Slovenská pošta, a.s.

b/ Osobný odber na prevádzke firmy Mária Šimonová.
7.3. Informácia o cene prepravy a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru na internetovej stránke www.btsimon.sk.

8. DODANIE TOVARU
8.1. Záväzok firmy Mária Šimonová dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru objednávateľovi alebo oprávnenej osobe podľa bodu 2.5. VOP v mieste dodania. Objednávateľ alebo oprávnená osoba spolu s tovarom prevezme aj účtovný doklad, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Účtovný doklad prevzatý objednávateľom alebo oprávnenou osobou slúži zároveň ako záručný list. Dodanie a prevzatie tovaru je objednávateľ (alebo oprávnená osoba) povinný písomne potvrdiť dopravcovi na príslušnom doklade.
8.2. Záväzok firmy Mária Šimonová dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak firma Mária Šimonová bola pripravená odovzdať tovar objednávateľovi alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie tovaru a objednávateľ alebo oprávnená osoba si tovar neprevzali z iných dôvodov ako sú dôvody na strane firmy Mária Šimonová.
8.3. V prípade, ak si objednávateľ alebo oprávnená osoba tovar neprevezme a následne tovar bude vrátený firme Mária Šimonová, je firma Mária Šimonová oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
9.1. Firma Mária Šimonová zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ako záručným list slúži účtovný doklad.
9.2. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
9.3. Firma Mária Šimonová nezodpovedá za nemožnosť realizácie dodania tovaru spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v elektronickom objednávkovom formulári.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1. Objednávateľ (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.2. Ak si predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa, keď predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

10.3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

10.4. Včasné odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené firme Mária Šimonová. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Firma Mária Šimonová je povinná:
a/ prevziať tovar späť od objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný doručiť tovar firme Mária Šimonová na vlastné náklady,
b/ doručiť/vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, avšak vždy až po vrátení nepoškodeného tovaru, ktorý musí byť zabalený v originálnom obale a obsahovať pôvodné visačky, pričom nesmú byť na nich nalepené žiadne nálepky, atď .
10.5. Odstúpenie firmy Mária Šimonová od Kúpnej zmluvy. Firma Mária Šimonová je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a/ ak objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný tovar od spoločnosti Slovenská pošta, a.s. v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane firmy Mária Šimonová,

b/ ak objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný tovar pri osobnom odbere v mieste odberu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane firmy Mária Šimonová,
c/ ak aj napriek všetkému úsiliu firmy Mária Šimonová, ktoré možno od nej rozumne požadovať, nie je firma Mária Šimonová schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, ak sa už nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach firmy Mária Šimonová inak ho zaobstarať,
d/ ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú firma Mária Šimonová tovar nakupuje.
10.6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v objednávke a firme Mária Šimonová uvedenú v potvrdení prijatia objednávky.
10.7. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku firmy Mária Šimonová na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov firmy Mária Šimonová vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru objednávateľovi.
10.8. Nároky voči objednávateľovi je firma Mária Šimonová oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených objednávateľom a vrátiť mu peňažnú čiastku zníženú o sumu zodpovedajúcu jej finančným nárokom voči objednávateľovi.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
11.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2013
11.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke www.btsimon.sk.
11.3. V prípade prevodu práv a povinnosti firmy Mária Šimonová vyplývajúcich z internetového obchodu E-SHOP na inú osobu (fyzickú a/alebo právnickú), prechádzajú všetky práva a povinnosti firmy Mária Šimonová na nadobúdateľa vrátane povinností vyplývajúcich z prípadných vád tovaru a taktiež povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov objednávateľov a oprávnených osôb.
11.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia prijatia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2000 Z.z. pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa